En compliment del que estableix la RGPD, l’informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en que ho autoritzi una norma amb rang de Llei. En compliment de la RGPD pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) davant Flama Roja SCCL, amb adreça  Comte Jofre, 30, 08205 – Sabadell, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecte al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el supòsit que vostè no fos la destinatària, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privacitat”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’ús de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico pugui establir en qualsevols altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, fos necessària.