El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web, accessible a la direcció URL https://restaurantcancapablanca.cat (en endavant, el lloc web), que Flama Roja SCCL posa a disposició de les usuàries d’Internet.

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, les usuàries del lloc web han de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi usar la web, ja que el text podria ser modificat a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa titular del lloc web: Flama Roja SCCL
Nom comercial amb què s’esmentarà en endavant: Restaurant Can Capablanca
Domicili social: Comte Jofre, 30
Població: Sabadell
Província: Barcelona
C.P.: 08205
N.I.F.: F65032443
Telèfon de contacte: 937268146
Correu electrònic: restaurant@restaurantcancapablanca.cat
Dades registrals:

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita a les usuàries del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Restaurant Can Capablanca a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per a les usuàries del mateix.

3.2.- Registre d’usuàries.
Amb caràcter general, l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre de les usuàries d’aquest.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular al web serà el català. Restaurant Can Capablanca no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per les usuàries, ni de les seves conseqüències.
Restaurant Can Capablanca podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins el web, com la forma en què s’hi accedeix, sense justificació de cap mena i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar a les usuàries.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Restaurant Can Capablanca, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en els seus llocs web, dirigits a aquest web, seran per l’obertura del lloc web complet, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Restaurant Can Capablanca.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Restaurant Can Capablanca no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de dit accés o ús. Restaurant Can Capablanca no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de les usuàries (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de la usuària que sigui utilitzat per a la connexió als servidors i continguts del web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’us de versions no actualitzades d’aquest.
Restaurant Can Capablanca no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Restaurant Can Capablanca no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puguin accedir les usuàries per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests webs.
Restaurant Can Capablanca no serà responsable dels virus i altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes i equips informàtics de les usuàries en accedir al seu web o a altres webs als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- ÚS DE LA TECNOLGIA “COOKIE”.

El web fa ús de cookies. Pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat de les usuàries.

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Són propietat de Restaurant Can Capablanca tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que s’hi allotgen. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ……, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i qualsevol altra acció similar, de tots o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuària podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Restaurant Can Capablanca.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

Restaurant Can Capablanca garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients, d’acord amb el que disposa la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Restaurant Can Cpablanca o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Restaurant Can Capablanca, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglamento de Medidas de Seguridad (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre). En aquest sentit, Restaurant Can Capablanca ha adoptat els nivells de protecció que s’exigeixen legalment i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tantmateix, les usuàries han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que considerin oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, les usuàries seran informades de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, per tal que puguin donar el seu consentiment inequívoc al respecte.
En compliment del que estableix el RGPD, les usuàries podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO), així com al dret de Portabilitat de les Dades i el dret a l’Oblit. Per fer-ho, hauran de contactar amb nosaltres a: restaurant@restaurantcancapablanca.cat

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb les legislacions catalana, espanyola i comunitària. Restaurant Can Capablanca i les usuàries, amb renúncia expressa a qualsevol

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Restaurant Can Capablanca i les usuàries, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús del web. En el cas que la usuària tingui el seu domicili fora d’Espanya, Restaurant Can Capablanca i la usuària, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Restaurant Can Capablanca.